Cenník

Cenník nehradených výkonov zo zdravotného poistenia od 1.12.2019


pre poistencov Dôvera a Union

Platby v ambulancii len v hotovosti.

Základný jednorazový poplatok pri prvom vyšetrení a pri každej kontrole

10 €

Základný ročný poplatok

49 €

Poplatok pri opakovaných návštevách pri podaní viacerých po sebe nasledujúcich injekcií (napr.GUNA, viskosuplementácia, plazma, infúzia...)

10 €

Základný ročný poplatok pre deti do 18 rokov

20 €

Vypracovanie lekárskeho posudku

10 €

Vypracovanie správy o poistnej udalosti

10 €

Storno poplatok v prípade, že pacient neinformuje poskytovateľa
o zrušení objednaného termínu (účtuje sa pri ďalšej návšteve)

10 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo
cena podľa aktuálnej aktegorizácie

od 25 €

Infúzia Neodolpasse + príslušenstvo
cena podľa aktuálnej aktegorizácie

od 15 €

Liečba "vlastnou krvou-čistá plazma", ACP
1ks injekcia

120 €

Liečba "vlastnou krvou-plazma + kyselina hyalurónová",
1ks inj

180 €

GUNA injekcie + príslušenstvo, 1amp

10 €

Kinesiotejpová páska jednoduchá 7 €, zložitá 10 €

7/10 €

Manažment injekčnej liečby podľa aktuálnych cien preparátov v rámci kategorizácie MZSR so súhlasom klienta („obstreky“, .....)

od 8 €

Cenník nehradených výkonov zo zdravotného poistenia od 1.12.2019


pre poistencov VšZP

Platby v ambulancii len v hotovosti.

Základný jednorazový poplatok pri prvom vyšetrení a každej kontrole

20 €

Poplatok pri opakovaných návštevách pri podaní viacerých po sebe nasledujúcich injekcií (napr.GUNA, viskosuplementácia, plazma, infúzia...)

10 €

SONO bedrových kĺbikov u novorodencov

10 €

Vypracovanie lekárskeho posudku

10 €

Potvrdenia o obmedzeniach (od TV, výpis zo zdravotnej dokumentácie..)

5 €

Vypracovanie správy o poistnej udalosti

10 €

Storno poplatok v prípade, že pacient neinformuje poskytovateľa
10 € o zrušení objednaného termínu (účtuje sa pri ďalšej návšteve)

10 €

Podanie liečiva "obstreku" vrátane účinnej látky
(manažment injekčnej liečby podľa aktuálneho cenníka preparátov so súhlasom pacienta)

od 10 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo
cena podľa aktuálnej kategorizácie

od 30 €

Infúzia Neodolpasse + príslušenstvo

20 €

Liečba "vlastnou krvou-čistá plazma", ACP
1ks injekcia

130 €

Liečba "vlastnou krvou-plazma + kyselina hyalurónová",
1ks injekcia

190 €

GUNA injekcie + príslušenstvo, 1amp

12 €

Kinesiotejpová páska jednoduchá 7 €, zložitá 10 €

7/10 €

ZÁKLADNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
„BALÍK SLUŽIEB SO SÚHLASOM A NA ŽIADOSŤ PACIENTA“

  • manažment klienta (pacientov kontaktujeme ohľadom objednania termínov, možná rezervácia termínu, sledovanie dostupnosti iných termínov, telefonické upozornenie na nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho ohlásenia spolu s ponukou na náhradný termín vyšetrenia, email, sms, FB, telefonické a online objednávanie klientov, oznámenie o neprítomnosti lekára objednaným klientom, možnosť zaslania dokumentov, receptov a poukazov poštou, edukácia pacientov zdravotnou sestrou ...)
  • sms alebo telefonické upozornenie na kontrolné vyšetrenie u dispenzarizovaných Klientov
  • telefonická konzultačná služba zdravotníckych pracovníkov Poskytovateľa v čase aj mimo ordinačných hodín, t.j. poskytovanie informácií v súvislosti so zdravotným stavom (SMS)
  • telefonické, mail, FB a sms objednávanie vystavovania receptov
  • preberanie receptov a poukazov bez čakania
  • vyzdvihnutie a doručenie liečiv a zdravotníckych pomôcok z lekárne so súhlasom a na žiadosť klienta vopred zdravotnou sestrou
  • podologické vyšetrenie plochých nôh na podobaroskopickej doske
  • vystavovanie tlačív a iných jednoduchých potvrdení na základe žiadostí, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • vystavovanie potvrdení pre potreby občiansko-právneho konania na základe žiadosti
  • vystavovanie lekárskych nálezov alebo výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie administratívne výkony a služby vykonávané buď pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, resp. na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)

Príklady ďalších úkonov, ktoré Klient v ambulancii neuhrádza

Vypísanie kúpeľného návrhu, odbery, objednanie na presne stanovený čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, potvrdenie o návšteve lekára, ultrazvukové vyšetrenie muskuloskeletálneho systému, podanie infúzií a injekcií hradených z VZP, vyšetrenie v neskorých poobedňajších hodinách, sonografia bedrových kĺbikov, popis rtg dokumentácie ...

V Skalici 1.1.2018

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA
konateľ spoločnosti

Našim krédom je
ľudský prístup, profesionalita, rešpekt, ochota a slušnosť.